Рішення вченої ради — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Положення про інформаційний центр

ПОЛОЖЕННЯ

про інформаційний центр приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

1. Загальні положення

1.1 Інформаційний центр є структурним підрозділом приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального» (далі — Інститут).

1.2 Це Положення визначає основні завдання, функції, права й відповідальність інформаційного центру, а також взаємовідносини інформаційного центру з іншими підрозділами Інституту.

1.3 Інформаційний центр створюється й ліквідується за рішенням директора Інституту.

1.4 Інформаційний центр підпорядкований безпосередньо директору Інституту та заступнику директора з навчально-методичної та наукової роботи.

1.5 Інформаційний центр очолює інженер з комп’ютерних систем. Призначення на посаду й звільнення інженера з комп’ютерних систем здійснюється директором Інституту відповідно до чинного законодавства.

1.6 За відсутності інженера з комп’ютерних систем його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку. Ця особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.7 У своїй діяльності інформаційний центр керується чинним законодавством, Статутом Інституту, цим Положенням, рішеннями Вченої ради Інституту, наказами та розпорядженнями директора Інституту.

1.8 Робочий час інформаційного центру визначається розпорядком дня Інституту.

1.9 Інститут зобов’язаний створювати умови для нормальної роботи працівників інформаційного центру, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами та літературою щодо основної діяльності інформаційного центру.

2. Основні завдання

2.1. Забезпечувати навчальний процес студентів Інституту в комп’ютерному класі.

2.2. Брати участь в організації курсів, семінарів, консультацій для викладачів, працівників та студентів Інституту з питань використання комп’ютерної техніки.

2.3. Своєчасно та якісно виконувати заплановані роботи та розпорядження керівництва.

2.4. Контролювати ефективне використання й збереження закріплених за інформаційним центром комп’ютерної та офісної техніки, приміщень, меблів, матеріалів тощо.

2.5. Надавати допомогу викладачам у роботі з віртуальною аудиторією та розміщенні навчально-методичних розробок із навчальних дисциплін.

3. Функції

3.1. Підключення підрозділів Інституту до глобальної електронної мережі.

3.2. Забезпечення функціонування локальної мережі Інституту й роботи співробітників і студентів у глобальній електронній мережі.

3.3. Інсталяція, супроводження, обслуговування та контроль за використанням комп’ютерної техніки.

3.4. Інсталяція, супроводження та робота з автоматизованою системою Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО).

3.5. Інсталяція, супроводження та робота з програмою підсистеми
ІВС «Освіта».

3.6. Допомога викладачам у підготовці та проведенні занять у комп’ютерному класі.

3.7. Допомога студентам під час самостійних занять у комп’ютерному класі.

4. Права та обов’язки

4.1. Права та обов'язки працівника інформаційного центру визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов’язками, розробленими відповідно до законодавства й затвердженими директором Інституту.

5. Керівництво

5.1. Керівництво інформаційним центром здійснює інженер з комп’ютерних систем, який безпосередньо підпорядковується директору Інституту та заступнику директора з навчально-методичної та наукової роботи.

5.2. Інженера з комп’ютерних систем призначає на посаду та звільняє з неї директор Інституту за поданням заступника директора з навчально-методичної та наукової роботи.

6. Організація роботи

6.1. Структуру та штатний розпис інформаційного центру затверджує директор Інституту  згідно з нормативами в межах чисельності та відповідно до трудового договору.

6.2. Інформаційний центр працює за планом, який кожного року затверджує директор Інституту.

6.3. Інформаційний центр звітує про свою діяльність перед директором Інституту та заступником директора з навчально-методичної та наукової роботи.

7. Взаємовідносини і зв’язки

7.1. Інформаційний центр у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами Інституту: кафедрами, відділом управління персоналом, фінансово-економічним відділом, навчально-методичним відділом, бібліотекою, відділом профорієнтаційної та соціально-виховної роботи.

7.2. Розмежування обов’язків між інформаційним центром та іншими підрозділами Інституту зі спільних питань діяльності визначається наказами директора Інституту.

latest Running SneakersNike Off-White

Відділ управління персоналом

 kup

Начальник (відділ управління персоналом)  - 

Субботіна Тетяна Юріївна

Відділ управління персоналом - самостійний структурний підрозділ Кропивницького інституту державного та муніципального управління, який у своїй діяльності керується Кодексом Законів про Працю, законом України "Про відпустки" та іншими нормативно-правовими документами.

Основними напрямками роботи відділу управління персоналом є:

 • оформлення прийому, переводу й звільнення працівників відповідно до трудового законодавства;
 • облік особового складу ;
 • зберігання й заповнення трудових книжок;
 • контроль за виконанням керівниками підрозділів наказів й розпоряджень по роботі з особовим складом;
 • вивчення руху кадрів;
 • створення умов для підвищення освітнього й кваліфікаційного рівня фахівців;
 • підготовка й систематизація матеріалів для атестаційної комісії;
 • здійснення контролю й інструктажу працівників інституту;
 • організація контролю за станом трудової дисципліни й правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • ведення всієї звітності з кадрових питань.

ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових відносин (договорів, контрактів) у приватному вищому навчальному закладі «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Фінансово-економічний відділ

 1denisenko

Фінансово-економічний відділ очолює головний бухгалтер - 

Денисенко Алла Миколаївна 

Фінансово-економічний відділ (далі - ФЕВ) є самостійним структурним підрозділом Кропивницького інституту державного та муніципального управління та забезпечує діяльність Інституту з питань, що належать до компетенції відділу.

ФЕВ організовує роботу та здійснює контроль із питань фінансування, бухгалтерського обліку та фінансової звітності. ФЕВ веде бухгалтерський облік відповідно до діючого законодавства, забезпечує повноцінне застосування діючих умов оплати праці в Інституті, сумісно з відповідними підрозділами розробляє заходи щодо додержання режиму економії. 

bridgemediaNike Dunk Low Disrupt Pale Ivory - Grailify

Інформаційний центр


 ravska

Равська Людмила Василівна, 
інженер з комп`ютерних систем

Інформаційний центр є структурним підрозділом Кропивницького інституту державного та муніципального управління. Очолює інформаційний центр інженер з комп’ютерних систем.

Інформаційний центр бере безпосередню участь у комп’ютеризації всіх напрямів діяльності інституту, формує інформаційну комп’ютерну структуру, підтримує та забезпечує роботу локальної мережі інституту.

Основними напрямками роботи інформаційного центру є:

 • забезпечення навчального процесу студентів інституту в комп’ютерному класі;
 • організація та проведення консультацій для викладачів, працівників та студентів інституту з питань використання комп’ютерної техніки;
 • надання допомоги викладачам у роботі з віртуальною аудиторією;
 • підключення підрозділів інституту до глобальної електронної мережі;
 • надання допомоги викладачам у підготовці та проведенні занять у комп’ютерному класі;
 • надання допомоги студентам під час самостійних занять у комп’ютерному класі.

 Положення про інформаційний центр


ic1 ic2

Sportswear free shippingNike Air Jordan Retro 1 Red Black White - Buy Air Jordan 1 Retro (white / black / varsity red), Price: $60.85 - Air Jordan Shoes, Sportaccord

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ є основним структурним підрозділом Кропивницького інституту державного та муніципального управління, через який здійснюється організація та планування навчального процесу, керівництво й контроль за навчальною і науково-методичною роботою.

Найголовнішими завданнями навчально-методичного відділу на сучасному етапі розвитку вищої освіти є інтеграція вітчизняної системи освіти в інституті з європейською, гармонізація змісту освіти та вдосконалення її методології відповідно до суспільних та технологічних перетворень, які відбуваються в освітянському просторі України.

Положення про навчально-методичний відділ

 image006 Ломоносова Людмила Борисівна – завідувач навчально-методичного відділу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління».
   
image008 Литвин Яніна Сергіївна - старший інспектор навчально-методичного відділу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління».
imege Коваленко Вікторія Володимирівна - інспектор навчально-методичного відділу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління».
imege Чернега Тетяна Володимирівна - інспектор навчально-методичного відділу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління».
   
Buy KicksNike Shoes, Sneakers & Accessories

Керівництво

Litvin I I Литвин Іван Іванович – директор Кропивницького інституту державного та муніципального управління, доктор юридичних наук, професор. 
image003 1 Шаркова Ганна Юріївна – заступник директора з навчально-наукової роботи Кропивницького інституту державного та муніципального управління, кандидат юридичних наук, доцент.

Running sportsWomen's Designer Sneakers - Luxury Shopping