Кафедра обліку та оподаткування — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Кафедра обліку та оподаткування

Кафедра обліку та оподаткування – базова кафедра приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», що здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 071 Облік і оподаткування З вересня 2019 року керівництво кафедрою здійснює кандидат економічних наук Шинкаренко Алла Василівна.

Nike Sneakers StoreNike nike dunk sb denim high heels sneakers fashion Shadow Pastel - Grailify

Кафедра постійно і наполегливо розвиває здобутті напрацювання, досліджує сучасні проблеми і перспективи обліку, аналізу, контролю, оподаткування та аудиту в умовах глобалізації економіки.

Викладачі кафедри мають наукові ступені та звання, є практикуючими бухгалтерами та підприємцями, відповідно мають значний досвід педагогічної, наукової й виробничої діяльності. Викладання дисциплін здійснюється на основі актуальної інформації з урахуванням усіх змін в системі обліку, контролю, аудиту та оподаткування з метою висококваліфікованої підготовки фахівців з найактуальнішої та найцікавішої спеціальності галузі знань 07Управління та адміністрування:

- облік і оподаткування;

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки, вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, оптимізаційні методи і моделі, економетрика, інформатика, соціально-економічна безпека,історія бухгалтерського обліку, економічна теорія, національна економіка, інвестування, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, гроші та кредит, фінанси, бухгалтерський облік (загальна теорія), економіка праці і соціальні трудові відносини, міжнародна економіка, статистика, правова статистика, соціальна статистика, економічний аналіз, аналіз господарської діяльності, фінансовий облік, управлінський облік, облік у банках, облік у бюджетних установах, звітність підприємств, інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні, аудит, страхування, облік і звітність в оподаткуванні, облік у зарубіжних країнах, облікові системи, податкова система, бюджетна система, облікова політика підприємства,внутрішньогосподарський контроль, судова бухгалтерська експертиза.

Випускники кафедри отримують необхідні знання для організації та ведення власної справи, складання бізнес-планів, організації та ведення обліку, здійснення контролю, проведення економічного аналізу та аудиту господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою прийняття раціональних і ефективних управлінських рішень.

Кафедра обліку та оподаткування успішно співпрацює з усіма підрозділами інституту, з професорсько-викладацьким складом інших вищих навчальних закладів, банківськими та державними установами, страховими компаніями, провідними спеціалістами ДПС області та представниками суб’єктів господарювання.

 Одним із напрямів підвищення наукового потенціалу  кафедри є залучення  викладачів до дослідження актуальних проблем обліково-економічного характеру. Результати наукової роботи викладачів кафедри публікуються у фахових виданнях України, оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях. Наукові здобутки викладачів забезпечують викладання навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою.

З метою залучення студентів до наукової роботи на кафедрі обліку та оподаткування функціонує науковий гурток, який очолює кандидат економічних наук Шинкаренко А. В. На засіданнях гуртка обговорюються найбільш актуальні проблеми щодо сучасного стану економіки як держави, так і регіону, проблеми облікового, податкового, фінансового, банківського та страхового характеру. Студенти систематично готують наукові роботи для участі в конференціях.

Значна увага  приділяється організації самостійної роботи студентів. Основним завданням якої є створення навчально-методичного матеріалу та надання консультацій.

 Викладачі кафедри