Кафедра обліку та оподаткування — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Кафедра обліку та оподаткування

Кафедра обліку та оподаткування Приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» була створена у серпні 2016 року. Очолює кафедру кандидат економічних наук Ніколаєва С. П.

На кафедрі  викладаються навчальні дисципліни: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки, вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, оптимізаційні методи і моделі, економетрика, інформатика, соціально-економічна безпека, господарське законодавство,  історія бухгалтерського обліку, національна економіка, інвестування, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, гроші та кредит, фінанси, бухгалтерський облік (загальна теорія), економіка праці і соціальні трудові відносини, міжнародна економіка, статистика, економічний аналіз, аналіз господарської діяльності, фінансовий облік, управлінський облік, облік у банках, облік у бюджетних установах, звітність підприємств, інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні, аудит, страхування, облік і звітність в оподаткуванні, облік у зарубіжних  країнах, автоматизація бухгалтерського обліку, податкова система, бюджетна система, облікова політика підприємства,   внутрішньогосподарський контроль.

 Кафедра обліку та оподаткування володіє потужним науково-педагогічним потенціалом, основу якого становлять доктор економічних наук,  кандидати наук. Також кафедра успішно співпрацює з усіма підрозділами інституту, з професорсько-викладацьким складом інших вищих навчальних закладів, провідними спеціалістами ДФС області  та представниками суб’єктів господарювання.

 Одним із напрямів підвищення наукового потенціалу  кафедри є залучення  викладачів до дослідження актуальних проблем. Наукову діяльність співробітники кафедри проводять у межах науково-дослідної теми «Формування механізму  управління корпоративними інтеграційними процесами». Викладачі кафедри  приймають активну участь у науково-практичних конференціях. Наукові здобутки знаходять відображення у низці видань, основні з яких забезпечують викладання навчальних дисциплін.

З метою залучення студентів до наукової роботи на кафедрі функціонує науковий гурток, який очолює кандидат економічних наук Ланова М. І. На засіданнях гуртка обговорюються  найбільш актуальні проблеми щодо сучасного стану економіки як держави, так і регіону, проблеми облікового  та податкового характеру. Студенти систематично готують наукові роботи для участі в конференціях.

Значна увага  приділяється організації самостійної роботи студентів. Основним завданням якої є створення навчально-методичного матеріалу та надання консультацій.

 Викладачі кафедри